Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

Курс по Компютърна графика

УЧЕБЕН ПЛАН

за курс“ КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА” IIIта квал. степен

 

Професионално направление:  213  Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти 
Наименование на професията:   213060  Компютърен график
Специалност:  2130601  Компютърна графика

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ:

 

 №  Наименование на модулите  Общ брой часове   Брой часове по теория   Брой часове по практика 
B. Специфична за професия 213060 “Ком-пютърен график” задължителна професио-нална подготовка по специалност: 2130601 Компютърна графика  600 196 404
1 Web дизайн - DreamWeaver 190 58 132
2 Графичен дизайн и реклама – CorelDraw, PhotoShop 212 63 149
3 CAD приложения – AutoCad, ArchiCad 198 75 123

 

 ЦЕНА НА КУРСА: 1200 лв.   (при група най-малко от 8 курсисти)

 

Курс Офис секретар

УЧЕБЕН ПЛАН

за курс“ОФИС СЕКРЕТАР” II-ра квал. степен

 

Професионално направление: 346 Секретарски и офис дейности
Наименование на професията: 346020 Офис секретар
Специалност: 3460201 Административно обслужване

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ:

 

Наименование на модулите  Общ брой часове   Брой часове по теория   Брой часове по практика 
1 Секретарска практика 78 36 42
1.1 Здравословни и безопасни условия на труда. 6 2 4
1.2 Общи правила на трудово-правното законодателство 12 5 7
1.3 Бизнес комуникации   30 14 16
1.4 Икономика и организация на фирмата 18 9 9
1.5 Офис оборудване 12 6 6
2 Езиково обучение – английски език 72 31 41
3 Компютърно обучение 150 57 93
3.1 Операционна система WINDOWS 24 10 14
3.2 Текстообработващи програми  - MS WORD и документооборот 42 15 27
3.3 Електронни таблици - MS EXCEL 48 18 30
3.4 Автоматизиране на работата в офиса - OUTLOOK Сервизна програма WINDOWS EXPLORER Комуникации и връзки със света чрез INTERNET 36 14 22
  OБЩО: 300 124 176

 

ЦЕНА НА КУРСА: 600 лв.   (при група най-малко от 8 курсисти)

 

Курс по Предприемачество

УЧЕБЕН ПЛАН

 за курс“ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” II-ра квал. степен

 

Професионално направление: 345 Администрация и управление
Наименование на професията: 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес
Специалност: 3450501 Малък и среден бизнес

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ:

 

Наименование на модулите  Общ брой часове   Брой часове по теория   Брой часове по практика 
A. Обща задължителна професионална подготовка 136 49 87
1. Здравословни и безопасни условия на труда 8 6 2
2.  Основи на пазарната икономика 8 5 3
3.  Бизнес комуникации  и  изготвяне на фирмени документи. Бизнес-кореспонденция. 24 8 16
4.  Компютърно обучение 96 30 66
Б. Отраслова задължителна професионална подготовка единна за всички професии от професионално направление “Стопанско Управление и  администрация” 80 30 50
5. Счетоводство на фирмата 80 30 50
B. Специфична за професия 345050 “Сътрудник в малък и среден бизнес” задължителна професионална подготовка по специалност: 3450501 “Малък и среден бизнес“ 84 35 49
6. Икономика и управление на фирмата 30 12 18
7. Предприемачество и малък бизнес 40 15 25
8. Общи правила на трудово-правното законодателство 8 5 3
9. Управление на човешките ресурси 6 3 3
  ОБЩО 300 114 186

 

За лица със средно и по-високо образование, които имат нагласа за стартиране на самостоятелен бизнес и имат потребност от специализирано обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. Тези лица се нуждаят от подпомагане за разработване на бизнес план, както и консултиране за окончателно подготвяне на бизнес план.

 

ЦЕНА НА КУРСА: 600 лв.   (при група най-малко от 8 курсисти)

 

Курс по Текстообработване

УЧЕБЕН ПЛАН

за курс“ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ” I-ва квал. степен

 

Професионално направление: 482 Приложна информатика
Наименование на професията: 482030 Оператор на компютър
Специалност: 4820301 Текстообработване

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ И ЧАСОВЕ:

 

 №  Наименование на модулите  Общ брой часове   Теория   Практика 
А Обща задължителна професионална подготовка 66 30 36
1.  МОДУЛ 1 Здравословни и безопасни условия на труда. 4 2 2
2.  МОДУЛ2 Общи правила на трудово-правното законодателство 4 2 2
3.  МОДУЛ 3  Основи на пазарната икономика 6 3 3
4.  МОДУЛ 4  Бизнес комуникации 6 3 3
5.  МОДУЛ 5Чуждоезиково обучение – английски език 46 20 26
Б Отраслова задължителна професионална подготовка единна за всички професии от професионално направление “Приложна информатика” 86 37 49
1.  МОДУЛ 6  Въведение в компютърната техника 4 2 2
2.  МОДУЛ 7  Операционна система WINDOWS 4 2 2
3.  МОДУЛ 8  Текстообработващи програми  - MSWORD 30 13 17
4.  МОДУЛ 9  Електронни таблици - MSEXCEL 48 20 28
В Специфична за професия 482030 “Оператор на компютър” задължителна професионална подготовка по специалност 4820301  “Текстообработване“ 48 16 32
1.  МОДУЛ 10 -   Подготовка и работа с презентация - POWERPOINT 16 5 11
2.  МОДУЛ  11 Автоматизиране на работата в офиса - OUTLOOK 8 3 5
3.  МОДУЛ  12  Сервизна програма WINDOWSEXPLORER 8 2 6
4.  МОДУЛ  13  Антивирусна защита. Архивиране и дезархивиране на данни. 4 2 2
5.  МОДУЛ  14   Комуникации и връзки със света чрез INTERNET 12 4 8
  ИЗПИТ 6    
  OБЩО: 200 83 117

 

 ЦЕНА НА КУРСА: 400 лв.   (при група най-малко от 8 курсисти)

 

Курс по Практическо счетоводство

Курсът е подходящ за всеки, който иска да има определени познания в счетоводната област или желае да работи като счетоводител, но не притежава необходимия теоретичен и практически опит.

Обучението е насочено към собствениците или служителите на малки и средни предприятия, работещите в счетоводно-обслужващи фирми, а така също и за всички, които имат желание да придобият практически знания по счетоводство.

Програмата е изцяло ориентирана към практиката. Целта на обучението е да изгради умения за изготвяне и осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи отначало ръчно, а след това и със съответния счетоводен софтуер.

По време на курса ще получите ясна представа в какво се състои годишното счетоводно приключване, с кои основни счетоводни нормативни документи трябва да се съобразявате, както и с техните промени.

Като резултат от придобитите знания след завършването на курса ще можете да направите годишно приключване на фирма - подготвяне на финансови отчети: оборотна ведомост, баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и справка за дълготрайните активи.

След успешно издържан изпит получавате Удостоверение за професионално обучение по част от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, специалност „Малък и среден бизнес“.

Преподаватели в курса са действащи счетоводители.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ЦЕНА:

  • курсът се провежда в работни дни, два или три пъти седмично по 4 или 5 уч. часа на ден (1 уч. час = 40 мин.).
  • цената включва: необходими учебни материали, обучение и издаване на сертификат след успешно издържан изпит.
  • изпитът се провежда в последния ден на курса.

  •  ЗА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ЗАВЪРТЕТЕ ЕКРАНА ХОРИЗОНТАЛНО!
Брой курсисти Продължителност (уч.ч.) Цена за един курсист
1 150 уч.ч. 3000 лв.
2 170 уч.ч. 1960 лв.
3 210 уч.ч. 1750 лв.
4 250 уч.ч. 1690 лв.

ЗАПИСВАНЕ:
  • записването става след заплащане на 1/3 от цената на курса, втората вноска се доплаща в началото на курса, а третата – 1 месец след началото на курса.

ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ НА ДРУГА ДАТА ИЗВЪН КУРСА (ЗА КУРСИСТИ, ОБУЧАВАНИ В ШКОЛАТА):

  • изпитът продължава до 3 астр. часа и се провежда в предварително уговорен ден и час.
  • цената на изпита и сертификата е 65 лв. и се заплаща преди провеждането му.

 

ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ НА КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ОБУЧАВАНИ В ШКОЛАТА:

  • изпитът продължава до 4 астр. часа и се провежда в предварително уговорен ден и час.
  • цената на изпита и сертификата е 85 лв. и се заплаща преди провеждането му.

 

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ КОНСУЛТАЦИИ: 

1 уч.ч.: 35 лв.

2 уч.ч.: 50 лв.

3 уч.ч. и повече: 20 лв. / уч. ч.

(1 уч. час = 40 мин.)