Курс по Текстообработване

Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

facebook 

УЧЕБЕН ПЛАН

за курс“ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ” I-ва квал. степен

 

Професионално направление: 482 Приложна информатика
Наименование на професията: 482030 Оператор на компютър
Специалност: 4820301 Текстообработване

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ И ЧАСОВЕ:

 

 №  Наименование на модулите  Общ брой часове   Теория   Практика 
А Обща задължителна професионална подготовка 66 30 36
1.  МОДУЛ 1 Здравословни и безопасни условия на труда. 4 2 2
2.  МОДУЛ2 Общи правила на трудово-правното законодателство 4 2 2
3.  МОДУЛ 3  Основи на пазарната икономика 6 3 3
4.  МОДУЛ 4  Бизнес комуникации 6 3 3
5.  МОДУЛ 5Чуждоезиково обучение – английски език 46 20 26
Б Отраслова задължителна професионална подготовка единна за всички професии от професионално направление “Приложна информатика” 86 37 49
1.  МОДУЛ 6  Въведение в компютърната техника 4 2 2
2.  МОДУЛ 7  Операционна система WINDOWS 4 2 2
3.  МОДУЛ 8  Текстообработващи програми  - MSWORD 30 13 17
4.  МОДУЛ 9  Електронни таблици - MSEXCEL 48 20 28
В Специфична за професия 482030 “Оператор на компютър” задължителна професионална подготовка по специалност 4820301  “Текстообработване“ 48 16 32
1.  МОДУЛ 10 -   Подготовка и работа с презентация - POWERPOINT 16 5 11
2.  МОДУЛ  11 Автоматизиране на работата в офиса - OUTLOOK 8 3 5
3.  МОДУЛ  12  Сервизна програма WINDOWSEXPLORER 8 2 6
4.  МОДУЛ  13  Антивирусна защита. Архивиране и дезархивиране на данни. 4 2 2
5.  МОДУЛ  14   Комуникации и връзки със света чрез INTERNET 12 4 8
  ИЗПИТ 6    
  OБЩО: 200 83 117

 

 ЦЕНА НА КУРСА: 400 лв.   (при група най-малко от 8 курсисти)