Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

Политика за поверителност (GDPR)

Политика за поверителност на Център за професионално обучение към „Школа Карагьозови“ ООД

ЦПО към „Школа Карагьозови“ ООД е частна фирма, която работи в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/ и Лицензия № 200412161/2004г. от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/.

Ние се явяваме Администратор на лични данни и сме отговорни за сигурността на Вашите лични данни. За нас е важно Вие да знаете каква лична информация събираме, защо го правим и какво значи това за Вас.

Този документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR), Закона за защита на личните данни, както и в съответствие с политиката за личните данни на НАПОО.

Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.

Целта на документа е да Ви запознае с най-важните аспекти при обработването на Вашите лични данни и основните права и задължения съгласно GDPR.

Видове данни, обработвани в ЦПО:

В процеса на предоставяне на нашите услуги ние събираме следната информация за Вас:

 • Данни за обучаваното лице: лични данни (ЕГН, име, презиме, фамилия, номер на лична карта, дата и място на издаване), място на раждане, адрес, телефони за контакт;
 • Данни за хоноровани преподаватели, счетоводител и друг персонал към ЦПО във връзка с трудово-правните отношения /данни от лична карта, завършено образование, специалност, стаж, професионална автобиография/. Посочените лица имат право на възнаграждение за извършената от тях работа съгласно чл. 5, ал.5, т.3 и чл. 8 ал.10, т.4 от Правилника за дейността на НАПОО. С тези лица се сключват договори по Закона за задълженията и договорите и се изплащат хонорари. Горепосочените данни са необходими за идентифициране на лицата, за изплащане на възнагражденията, определяне и плащане на данъци и осигуровки;
 • Входящо ниво на образование или завършен клас на обучаваните лица - вид на документа, регистрационен номер и дата на издаване или фабричен номер за документите с фабрична номерация;
 • Оригинал или копие на медицински документ доказващ, че професията, по която е обучението, не е противопоказна /при необходимост за физическо и психическо здраве/.

Ако не ни предоставите необходима информация, това може да ни попречи да Ви предоставим исканата от Вас услуга.

Как ще използваме тази информация?

Ние събираме Вашите данни, за да изпълним свои законови задължения и за да изпълним свои договорни задължения, във връзка предоставяните от нас услуги.

Ние няма да разкрием Вашите лични данни на трети лица, но можем да ги предоставим на:

 • съдилища и други компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона;
 • данни за обучаваните в ЦПО, които са включени в регламентирана от ЗПОО документация /списъци, протоколи, лични картони, сканирани копия на документи, регистър на издадените документи/
 • данни за обучаваните в ЦПО, които се преглеждат и съхраняват в информационната система на НАПОО /съгласно чл.42, т.11 от ЗПОО НАПОО/ или АЗ/МТСП при финансиране на обучението с публични средства. Срокът за съхранение в ИС на НАПОО е постоянен;

Ние изискваме от всяка институция, на която разкриваме Вашата информация или която може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и да я обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.

Съхраняване на Вашата поверителна информация

Вашата информация ще се съхранява в защитени файлове и на хартиен носител в специални шкафове. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.

Времето за съхранение на Вашите данни зависи от нормативно установените регулаторни срокове, приложими към нашата дейност.

Последици от отказ за предоставяне на данни

Изрично съгласие на физическите лица, чиито данни се обработват не е необходимо, тъй като ЦПО разполага с правно основание за обработка на данните на обучаваните лица (чл. 40б от ЗПОО). Предоставяните на ЦПО лични данни от обучаваните лица са съобразени със спецификата на услугите, които ЦПО предлага, свързани с издавания документ и изисквания към обучаваните лица (образование и здравословно състояние), и имат задължителен характер. Личните данни се въвеждат от ЦПО в ИС на НАПОО, като част от тях впоследствие се визуализират в Регистъра с издадени документи. В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни, ЦПО няма да бъде в състояние да запише обучаваното лице в курс в съответствие с изискванията на ЗПОО и няма да може да му издаде документ за придобитата квалификация. По този начин и обучението няма да бъде регистрирано в ИС на НАПОО и в регистъра на издадените от ЦПО документи.

 

Вашите права съгласно Общия регламент

Съгласно Общия регламент Вие може да:

 • поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас;
 • поискате да отстраним фактически неточности в съхраняваната за Вас информация;
 • възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на легитимния интерес;
 • искате заличаване на Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;
 • поискате информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Ваши лични данни.

Следва да се отбележи, че "правото да бъдеш забравен" не е абсолютно право. Направеното искане за изтриване може да не бъде уважено, доколкото обработването на данни е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Независимо дали искането на субекта на данни е уважено или не, администраторът има задължението да го уведоми за всяко извършено действие.

Ако желаете да упражните своите права като субект на лични данни, може да се свържете с нас на мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ред за упражняване на права

Физическите лица, упражняват правата си, като подават писмено заявление до ЦПО, съдържащо минимум следната информация:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Подаването на заявление е безплатно.

Промени в политиката за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме политиката за поверителност по всяко време. Ако решим да направим промени, ще публикуваме тези промени в политиката за поверителност на ЦПО и всички други места, които считаме за подходящи, за да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства.

Актуалната политика за поверителност и защита на личните данни може да намерите на нашата интернет страница: www.karagyozovi.com

ДАННИ ЗА ВРЪЗКА С ЦПО

Адрес:гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов” No 65, ет. 6, офис 15

Интернет сайт: www.karagyozovi.com

Ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел. 0898 377 680; 0898 332 373