Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

Оператор на компютър

Професионално направление: “Приложна информатика“код - 482
Наименование на професията: “Оператор на компютър“код 482030
Наименование на специалността: “Текстообработване“Код 4820301
Степен на професионална квалификация: Първа степен
Времетраене на обучението: 54 дни

Общ брой часове: 365 часа
Брой часове по теория: 127 часа
Брой часове по практика: 238 часа
Форма на обучение: дневна ( вечерна )
Организационна форма: квалификационен курс

Професионално – квалификационна характеристика на професия “ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“
Трябва да знае :
1. Основните компоненти в една компютърна система.
2. Най – често използваните команди при работа с файлове и файловата организация на информацията в компютъра.
3. Функциите при работа с текст и графика в MS Word или MS Excel.
4. Начините за свързване към Internet и комуникация чрез E – mail.
5. Предназначението, функциите, начините на безопасна работа с офистехника, консумативи и материали.
ТРЯБВА ДА МОЖЕ :
1. Да извършва настройки на монитор, мишка и клавиатура.
2. Свободно да създава, премахва, копира и премества папки и файлове.
3. Да осъществява търсене на информация .
4. Да въвежда и форматира по желан начин текст, таблици и графики в MS Word.
5. Да извършва предпечатен преглед и печат.
6. Да създава и автоматизира таблици за изчисления в MS Excel и да построява графики използващи данните от тях.
7. Да зарежда и преглежда различни Web страници, изпраща и получава писма по електронната поща.
8. Да работи и да изпълнява всички видове офисни административни дейности.

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на І-ва степен на професионална квалификация по специалността “ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ “.
Професионалното обучение по програма “А“ завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията.
При завършване на програма “А“ организацията на изпитите се определя съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване и съдържанието им – съгласно държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършено професионално обучение с придобиване на І-ва степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Наименование: “ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР “ код 482030
Входно ниво на образование: Завършено средно образование
Възможност за продължаване на професионалното обучение: в друга сходна професия или направление
Учебно съдържание:
1. Здравословни и безопасни условия на труда
2. Основи на пазарната икономика
3. Общи правила на трудово-правното законодателство
4. Езиково обучение – английски език
5. Бизнес комуникации
6. Въведение в компютърната техника
7. Операционна система WINDOWS
8. Текстообработващи програми - MS WORD
9. Електронни таблици - MS EXCEL
10. Автоматизиране на работата в офиса - OUTLOOK
11. Сервизна програма WINDOWS EXPLORER
12. Антивирусна защита. Архивиране и дезархивиране на данни.
13. Комуникации и връзки със света чрез INTERNET

Форма на обучение: Дневна / вечерна
Брой на участниците: - максимум 10 -12 лица
Продължителност: 365 часа 100 %
Теория - 127 часа - 35 %
Учебна практика - 238 часа - 65 %
Оценка: Обучението приключва с квалификационен изпит по практика на професията.