Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

За нас

 

Калина 333 448

 

 

 

  

 

 

 

КАЛИНА КАРАГЬОЗОВА

 

Директор на Център за професионално обучение

към 

"ШКОЛА КАРАГЬОЗОВИ" ООД.

  

 

 

 

Красимир 333 448

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСИМИР КАРАГЬОЗОВ

 Управител на "ШКОЛА КАРАГЬОЗОВИ" ООД.

 

  

 

 

 

 

 "ШКОЛА КАРАГЬОЗОВИ" ООД - Стара Загора е приемник на Професионално–учебния център при ЕТ "КАЛИНА КАРАГЬОЗОВА" Стара Загора, който е създаден в началото на 1993 година.

Задачата на обучаващата организация е допълнителна квалификация и повишаване на квалификацията на кадри от фирми, учредения, организации и безработни граждани Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово и Чирпан с цел те да получат професионално обучение адекватно на потребностите на пазара на труда и да се покрият изискванията за хармонизиране на професионалното образование с европейското с цел взаимно признаване на квалификациите и интегрирането на България в европейския пазар на труда.

С решение Nо 1618 от 17.05.1993 г. на Старозагорския окръжен съд е регистрирана фирма ЕТ "Калина Карагьозова" с предмет на дейност: Проектиране и разработка на софтуерни продукти, обучение за работа с компютри, проектиране на хардуер, проектиране, консултиране и производство на печатни платки.

На основание чл.2, от Наредба Nо 6 за реда, условията и изискванията за провеждането на квалификационно и мотивационно обучение (ДВ, бр. 75/25.08.1995 г.) фирмата бе регистрирана в каталога на МТСГ Национална служба по заетостта с Nо 96 от 21.02.1996 г., със седалище гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис", 157, вх. 0 и с право за провеждане наквалификационно обучение по професии: - КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ.

През 1997 г. с решение Nо 3823/24.11.97год. на Старозагорския окръжен съд бе вписано ново обстоятелство: допълване предмета на дейност:

"ОБУЧЕНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО И БИЗНЕССЕКРЕТАРКИ" /след съответно разрешение/.

Следващата актуализация на регистрацията на фирмата в регистъра на МТСГ е под Nо П-096/13.01.1998г. за извършване на квалификационно и мотивационно обучение по следните професии: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТРИ; СЕКРЕТАРИ; ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

На 25.01.2000г. бе продължена регистрацията на фирмата в каталога на НСЗ с право за провеждане на обучения по професиите: оператор на компютри; секретари; финансови счетоводни специалисти.

През 2001 година поради промяна на адреса на управление на фирмата и обучаващия център “К&К”, Старозагорският съд вписа ново обстоятелство и с решение Nо2999/14.11.2001г. осъществяването на дейността на учебния център се извършва на адрес: гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев”, Nо 117, вх. В, ет.2, ап.5. Това предизвика нова актуализация на вписването в регистъра на МТСП за провеждане на квалификационно обучение с рег. Nо П 096 от 20.12.2001 г. с валидност 31.12.2003 г. (Съгласно Преходните и Допълнителни разпоредби на Правилника за ПЗЗ от 27.06.2003 г.) за професиите: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТРИ; СЕКРЕТАРИ; ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ СПЕЦИАЛИСТИ

За осъществяване на своята дейност Центърът работи с държавни и частни фирми, Бюра по труда и частни лица.

За да откликва на нуждите на пазара на труда, Центърът периодично разширява обхвата си на дейност и обогатява професиите за обучение.

Офисът на учебния център е в град Стара Загора, а в градовете Казанлък, Раднево, Гълъбово, Чирпан и други, центърът работи с Бюрата по труда и по този начин се увеличава обхвата на дейността. Преподавателите са от центъра към фирмата от Стара Загора. Така се запазва качеството на обучение и контрола на работата.

Преподавателският състав на Центъра е изграден от специалисти с висше образование с практика по специалността, които са обособени в екипи за осъществяване на обучение. В Центъра има картотекирани над 10 преподавателя по основните дисциплини.

При осъществяване на учебния процес се използват модулни учебни програми с балансирано съотношение между теория и учебна практика. Периодично учебните програми се актуализират и адаптират.

Особено внимание се отделя на придобиването на трайни умения и навици. За целта практическите занятия се провеждат в учебни кабинети по практика.

За провеждане на обучение Центърът използва собствена база с постоянно и специализирано оборудване. Поради бързото развитие на компютърните технологии, базата периодично се обновява.

Традиционно добрите връзки с работодатели, ползвали квалификационните услуги на Центъра, се използват и за осигуряване на работа на нашите възпитаници.

Центърът продължава контактите с голяма част от обучаваните и следи за тяхната трудова реализация и професионално израстване и оказва съдействие за повишаване на квалификацията им.

От създаване на Центъра до сега в него са обучени над 12 000 курсисти.