Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

Икономист – мениджър

Професионално направление: “Администрация и управление“ код - 345
Наименование на професията: “Икономист“ код 345120
Наименование на специалността: “Икономика и мениджмънт“ код 3451204
Степен на професионална квалификация: Трета степен

1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по специалността “Икономика и мениджмънт.
2. Професионалното обучение по програма “Е“ завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията съгласно Национални изпитни програми.
3. При завършване на програма “Е“ организацията на изпитите се определя съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване и съдържанието им – съгласно държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
4. Завършено професионално обучение с придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за профе-сионална квалификация.

Наименование: “Икономист – мениджър“ код 345010
Входно ниво на образование: Завършено средно образование, начални компютърни умения.
Удостоверяването на входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование при прием след средно образование.
Удостоверяването на входящото квалификационно равнище за обучаван, който иска да повиши квалификацията си, се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
Възможност за продължаване на професионалното обучение: друга сходна професия
Обща цел на обучението: След завършване на обучението си, участникът придобива икономически и ръководни умения.

Учебно съдържание:
1. Здравословни и безопасни условия на труда
2. Компютърно обучение
3. Основи на пазарната икономика
4. Общи правила на трудово-правното законодателство
5. Езиково обучение – английски език
6. Бизнес комуникации
7. Микроикономика
8. Макроикономика
9. Обща теория на счетоводната отчетност
10. Счетоводство на фирмата
11. Бюджетно счетоводство
12. Компютърно счетоводство
13. Обща теория на статистиката
14. Пари, банки и парична политика
15. Финанси
16. Основи на правото
17. Фирмено право
18. Маркетинг
19. Борси и борсови операции
20. Икономика и организация на фирмата
21. Икономически анализ на фирмата
22. Мениджмънт
23. Икономика и управление на фирмата
24. Предприемачество и малък бизнес
25. Управление на човешките ресурси
26. Реклама и насърчаване на заетостта
6. Форма на обучение: Дневна / вечерна
7. Брой на участниците: - максимум 10 лица
8. Продължителност: 1030 часа 100 %
Теория - 515 часа - 50 %
Учебна практика - 515 часа - 50 %