Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

Компютърен график

Професионално направление: “Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти “ код 213
Наименование на професията: “Компютърен график“ код 213060
Наименование на специалността: “Компютърна графика“ код 2130601
Степен на професионална квалификация: Трета степен
Времетраене на обучението: 8 месеца
Общ брой часове: 1129 часа
Брой часове по теория: 556 часа
Брой часове по практика: 573 часа
Форма на обучение: дневна

Организационна форма: квалификационен курс
• Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация по специалността “Компютърна графика“.
• Професионалното обучение по програма Е завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията съгласно Национални изпитни програми .
• При завършване на програма Е организацията на изпитите се определя съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване и съдържанието им – съгласно държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията .

Наименование: “Компютърен график“ код 213060
Входно ниво на образование: Завършено средно образование, начални компютърни умения
Възможност за продължаване на професионалното обучение: друга сходна професия

Учебно съдържание:
1. Безопасни и здравословни условия на труд.
2. Организация на трудовия процес. Бизнес култура на общуването.
3. Компютърни системи и техните основни компоненти
4. Системен, приложен и специализиран софтуер.
5. Обработка на изображенията
6. Основи на векторна графика
7. Основи на мултимедийните технологии
8. Основи на компютърна графика
9. Компютърни архитектури
10. Услуги в Интернет
11. Електротехника
12. Рисуване
13. Структурно програмиране
14. Цветознание
15. Периферни устройства
16. Правни аспекти на компютърните технологии
17. Компютърни мрежи
18. Персонален менидмънт
19. Предприемачество и малък бизнес
20. Анлийски език
21. Компютърна анимация
22. Обектно-ориентирано програмиране
23. Web дизайн
24. Графичен дизайн и реклама
25. CAD приложения

Форма на обучение: Дневна / вечерна
Брой на участниците: - максимум 10 лица
Продължителност: 1129 часа - 100 %
Теория - 556 часа - 49 %
Учебна практика - 573 часа - 51 %
Оценка: Обучението приключва с квалификационен изпит по теория и практика на професията – съгласно Национални изпитни програми.
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.