Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

Офис секретар

Професионално направление: “Секретарски и офис дейности“ код - 346
Наименование на професията: “Офис секретар“ код 346020
Наименование на специалността: “Административно обслужване“ код 3460201
Степен на професионална квалификация: Втора степен
Времетраене на обучението: 5 месеца
Форма на обучение: дневна
Организационна форма: квалификационен курс

 

Наименование на модулите Общ брой часове Брой часове по теория Брой часове по прак-тика
1 2 3 4 5
A. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 186 83 103
Б. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЕДИННА ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “СЕКРЕТАРСКИ И ОФИС ДЕЙНОСТИ ” 232 174 58
В. СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИЯ 346020 “ОФИС СЕКРЕТАР” ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТ: 3460201 “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” 340 120 220


ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация по специалността “Административно обслужване“.
2. Професионалното обучение по програма “Б“ завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията съгласно Национални изпитни програми .
3. При завършване на програма “Б“ организацията на изпитите се определя съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване и съдържанието им – съгласно държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
4. Завършено професионално обучение с придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Описание на рамкова програма “ Б “
1. Наименование: “Офис - секретар “ код 346020
2. Входно ниво на образование: Завършено средно образование, начални компютърни умения
3. Възможност за продължаване на професионалното обучение: друга сходна професия
4. Обща цел на обучението: След завършване на обучението си, участникът придобива знания и умения за всички дейности от административното обслужване.
5. Учебно съдържание:
1. Здравословни и безопасни условия на труда
2. Компютърно обучение
3. Основи на пазарната икономика
4. Общи правила на трудово-правното законодателство
5. Езиково обучение – английски език
6. Бизнес комуникации
7. Микроикономика
8. Макроикономика
9. Обща теория на счетоводната отчетност
10. Счетоводство на фирмата
11. Обща теория на статистиката
12. Пари, банки и парична политика
13. Финанси
14. Основи на правото
15. Фирмено право
16. Маркетинг
17. Икономика и организация на фирмата
18. Текстообработка и бизнес кореспонденция на кирилица и латиница
19. Стенография
20. Бизнес комуникации
21. Офис оборудване
22. Текстообработка на компютър

6. Форма на обучение: Дневна / вечерна
7. Брой на участниците: - максимум 10 лица
8. Продължителност: 758 часа 100 %
Теория - 377 часа - 50 %
Учебна практика - 381 часа - 50 %