Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

Оперативен счетоводител

Професионално направление: “Счетоводство и данъчно облагане “код - 344
Наименование на професията: “Оперативен счетоводител “ код 344030
Наименование на специалността:  “Оперативно счетоводство“ код  3440301
Степен на професионална квалификация: Трета  степен
Времетраене на обучението: 8 месеца

 

Наименование на модулите Общ брой часове Брой часове по теория Брой часове по практика
1 2 3 4 5
A. ОБЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 240 117 123
Б. ОТРАСЛОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЕДИННА ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ”: 612 311 301
В. СПЕЦИФИЧНА ЗА ПРОФЕСИЯ 344010 “Оперативен счетоводител” ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТ: 3440101 “Оперативно счетоводство” 288 142 146

 
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация по специалността “Оперативно счетоводство“.

2. Професионалното обучение по програма Е завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията съгласно Национални изпитни програми .

3. При завършване на програма Е организацията на изпитите се определя съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване и съдържанието им – съгласно държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията

4. Завършено професионално обучение с придобиване на ІІІ-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

ОПИСАНИЕ НА РАМКОВА ПРОГРАМА “Е“       

1. Наименование : “Оперативен счетоводител“ код 344010

2. Входно ниво на образование: Завършено средно образование, начални компютърни умения.

3. Възможност за продължаване на професионалното обучение: друга сходна професия

4. Обща цел на обучението: След завършване на обучението си, участникът придобива икономически и ръководни умения.

5. Учебно съдържание:

 • Здравословни и безопасни условия на труда
 • Компютърно обучение
 • Основи на пазарната икономика
 • Общи правила на трудово-правното законодателство
 • Езиково обучение – английски език
 • Бизнес комуникации
 • Микроикономика
 • Макроикономика
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Счетоводство на фирмата
 • Бюджетно счетоводство
 • Компютърно счетоводство
 • Обща теория на статистиката
 • Пари, банки и  парична политика
 • Финанси
 • Основи на правото
 • Фирмено право
 • Маркетинг
 • Борси и борсови операции
 • Икономика и организация на фирмата
 • Икономически анализ на фирмата
 • Мениджмънт
 • Икономика и управление на фирмата
 • Финансов и данъчен контрол
 • Предприемачество и малък бизнес
 • Управление на човешките ресурси

6. Форма на обучение: Дневна / вечерна
Теория – 6 часа
Практика – 6 часа

7. Брой на участниците: - максимум 10 лица

8. Продължителност: 1140 часа; 100 %

Теория - 570 часа; 50  %

Учебна практика - 570 часа; 50  %

9. Оценка: Обучението приключва с квалификационен изпит по теория и  практика на професията – съгласно Национални изпитни програми.

Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.