Център за професионално обучение към “Школа Карагьозови” ООД

Приемно време: ненормирано!

За уговаряне на среща в офиса използвайте информацията в 'Контакти'!

Сътрудник в малък и среден бизнес

Професионално направление: “Администрация и управление“ код 345
Наименование на професията : “ Сътрудник в малък и среден бизнес “ код 345050
Наименование на специалността: “Mалък и среден бизнес“ код 3450501
Степен на професионална квалификация: Втора степен
Времетраене на обучението: 5 месеца
Организационна форма: квалификационен курс

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация по специалността “Малък и среден бизнес“
Професионалното обучение по програма “ Б “ завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията съгласно Национални изпитни програми .
При завършване на програма “ Б “ организацията на изпитите се определя съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване и съдържанието им – съгласно държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията .
Завършено професионално обучение с придобиване на ІІ-ра степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация

Наименование: “Сътрудник в малък и среден бизнес“ код 345050
Входно ниво на образование: Завършено средно образование, начални компютърни умения
1. Удостоверяването на входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование при прием след средно образование.
2. Удостоверяването на входящото квалификационно равнище за обучаван, който иска да повиши квалификацията си, се осъществява чрез свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
3. Възможност за продължаване на професионалното обучение: друга сходна професия
4. Обща цел на обучението: След завършване на обучението си, участникът придобива знания и умения за всички дейности от административното обслужване.
5. Учебно съдържание:
1. Здравословни и безопасни условия на труда
2. Компютърно обучение
3. Основи на пазарната икономика
4. Общи правила на трудово-правното законодателство
5. Езиково обучение – английски език
6. Бизнес комуникации
7. Микроикономика
8. Макроикономика
9. Обща теория на счетоводната отчетност
10. Счетоводство на фирмата
11. Основи на правото
12. Фирмено и трудово право
13. Маркетинг
14. Обща теория на статистиката
15. Икономика и организация на фирмата
16. Икономически анализ на фирмата
17. Мениджмънт
18. Икономика и управление на фирмата
19. Предприемачество и малък бизнес
20. Управление на човешките ресурси
8. Продължителност: 725часа 100 %
Теория - 347 часа; 48 %
Учебна практика - 378 часа; 52 %